Per què Escacs en l'escola?

Observant els alumnes i la seva evolució a l'aula és clar que els escacs podrien cobrir algunes mancances que té el sistema educatiu i la societat en general. Dificultats en l'atenció sostinguda (sense atenció no hi ha aprenentatge) i l'autocrítica (tan important en la humanització de l'individu i tan oblidada aquests darrers anys) Tot això sense oblidar-nos de la importància de l'educació en valors i habilitats socials (veiem cada dia a els nens i els adolescents les conseqüències del ritme d'aquesta societat i la clara tendència a la individualitat).

Funcionalitat pedagògica dels escacs.

Molt sovint ens trobem que l'alumnat mostra dificultats per concentrar-se, parar atenció, visualitzar, analitzar el seu entorn i prendre decisions. Si tenim alguna cosa clara, és que des de les nostres pràctiques educatives és important treballar i plantejar accions didàctiques que exerceixin totes aquestes habilitats, indispensables per a l'aprenentatge. Els escacs són un recurs i una eina pedagògica que ens permet treballar-les. Tradicionalment s'ha pensat que aprendre a jugar a escacs és difícil, complex i només adreçat a persones adultes. Tot i això, l'experiència ha evidenciat que és un joc que està a l'abast de qualsevol alumne, per jove que sigui, i que no requereix capacitats excepcionals per aprendre'l; només cal respectar el nivell maduratiu de l'alumne. «Col·locar els escacs al servei de l'educació té com a finalitat cultivar valors i desenvolupar l'art de pensar» (Adriana Salazar).

Els tipus adequats de jocs poden ensenyar autocontrol? 

Per a Paul Tough "El programa Eines de la ment a una escola de Red Bank, NJ," fomenta la "funció executiva": la capacitat de pensar i autoregular-se.  La capacitat dels nens de controlar els seus impulsos emocionals i cognitius, segons resulta, és un indicador notablement fort de l'èxit acadèmic. En alguns estudis s'ha demostrat que les habilitats d'autoregulació prediuen els resultats acadèmics de manera més fiable que les proves d'IQ.  En una enquesta recent nacional, el 46% dels professors de parvulari van dir que almenys la meitat dels nens de les classes tenien problemes per seguir instruccions. En un altre estudi, els professors de Head Start van informar que més d'una quarta part dels seus estudiants presentaven comportaments negatius greus relacionats amb l'autocontrol, com ara amenaçar altres estudiants, almenys un cop per setmana.

Webinar Observatori d'Escacs i Educació de la Universitat de Girona "UdG"

Són els Escacs un instrumnent de la ment?

Jugar al ajedrez para desarrollar pensamiento. Adriana Salazar

Ensenyar a Pensar: Treball final de Grau:


Els alumnes sobre el tauler d'escacs aprenen organització, predicció, previsió i desenvolupen la capacitat d'establir conjectures i hipòtesis.

"La missió dels escacs a les escoles no és l´erupció de treure mestres dels escacs, l´educació mitjançant els escacs ha de ser l´educació de pensar en si mateix". Dr. Emanuel Lasker Campió d'escacs del món del 1894 a 1921